Notulen ledenvergadering Club van 100 K.V.V.A.  d.d. 9 februari 2015

 

Volgens de presentielijst zijn er 7 leden aanwezig, 3 leden zijn afwezig met kennisgeving.

 

De penningmeester opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

De notulen van de vergadering d.d. 27 januari  2014 worden goedgekeurd.

 

Er is geen voorzitter dus ook geen verslag van de voorzitter.

Het verslag van de penningmeester wordt goedgekeurd en hem wordt décharge verleend.

 

De samenstelling van het bestuur wordt besproken, er is behoefte aan versterking van het bestuur.

Zowel vooraf als tijdens de vergadering hebben zich geen kandidaten gemeld.

 

Het ledental van de club van 100 loopt terug, de leden wordt gevraagd waar mogelijk nieuwe leden te werven. Ook zal de club van 100 meer zichtbaar moeten worden.

 

Van de door diverse partijen gedane voorstellen besluiten de aanwezige leden de volgende doelen vast te stellen waaraan een bijdrage geleverd wordt:

 

 

·         Bijdrage van maximaal € 500,- voor de aanschaf van een nieuwe PC voor algemeen gebruik.

·         Bijdrage van maximaal € 500,- voor de aanschaf van trainingspakken voor het nieuw te vormen A junioren team in het volgend seizoen. Dit mede ter promotie van de Club van 100.


Bij de rondvraag werd besproken dat van de in voorgaande jaren goedgekeurde doelen waar geen gebruik van is gemaakt de reserveringen vrij vallen. Op korte termijn worden nog wel de nieuwe vlaggen aangeschaft waarvoor vorig jaar een bijdrage van € 250,- was toegekend. Verder werden geen punten naar voren gebracht.

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de penningmeester de vergadering en bedankt iedereen voor zijn komst.

 

Opgesteld door:

 

 

Paul Gantevoort

Penningmeester