Verantwoordelijkheid

De VCP’s werken onafhankelijk van, maar wel samen met het bestuur van KVVA. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de VCP’s aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage worden geen namen genoemd.

Verder zijn de VCP’s bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, de melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.